Επικαιρότητα Ελλάδα

Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ – ηλεκτρονική δημοπρασία 110 παλιών λεωφορείων

H ΟΣΥ ΑΕ προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας, για την εκποίηση κατά ομάδες παλαιών και αποσυρμένων από την κυκλοφορία 110 συνολικά αστικών λεωφορείων διαφόρων τύπων και μεγεθών.

Η προκήρυξη αναφέρει τα εξής: «Ανακοινώνουμε ότι η ΟΣΥ ΑΕ προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ: 19/09.02.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και τους ισχύοντες «Γενικούς Όρους Πώλησης Υλικών» της Εταιρείας, για την εκποίηση κατά ομάδες, παλαιών και αποσυρμένων από την κυκλοφορία 110 συνολικά αστικών λεωφορείων διαφόρων τύπων και μεγεθών. Στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της σχετικής Διακήρυξης του υπ’ αριθμ: Ν1Π/2021 Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, εμπεριέχεται αναλυτική κατάσταση με την κατανομή σε πέντε συνολικά Ομάδες-Πίνακες των προς εκποίηση παλαιών λεωφορείων και με καταγεγραμμένη την τιμή εκκίνησης ξεχωριστά για κάθε δημοπρατούμενη Ομάδα λεωφορείων, σύμφωνα με τους Όρους πώλησης αυτών.

IKARUS 260

Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του Πλειοδότη, θα είναι η υψηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά Ομάδα και ο αναλογούν ΦΠΑ (εφόσον απαιτείται) θα επιβαρύνει τον αντίστοιχο Ανάδοχο- λειοδότη. Οι οδηγίες διεξαγωγής της συγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, αναλύονται λεπτομερώς στο επίσης συνημμένο στην εν λόγω Διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ–Ειδικοί Όροι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας». Δελτίο Τύπου

Τιμές - Τεχνικά

 

Κατηγορία άρθρου