Επικαιρότητα Ελλάδα

Όμιλος ΕΛΙΝΟΙΛ - τα αποτελέσματα του 2019

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσίευσε ο Όμιλος ΕΛΙΝΟΙΛ για την χρήση του 2019, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.950,16 εκατομμύρια ευρώ έναντι 2.204,04 εκατομμυρίων το 2018, καταγράφοντας μείωση 11%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου για το 2019 ανήλθαν σε 49,9 εκατ. ευρώ έναντι 44,4 εκατ. το 2018 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 18,3 εκατ. ευρώ έναντι 13,3 εκατ. το 2018. Αντίστοιχα τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του Ομίλου (EBT) παρέμειναν στα 4,3 εκατ. ευρώ του 2018, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., το 2019 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 15,3 εκατ. ευρώ έναντι 12,4 εκατ., τα κέρδη προ φόρων σε 3,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. το 2018 και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε 2,7 εκατ. ευρώ έναντι € 2,6 εκατ.

ELINOIL

Τα πολύ θετικά αποτελέσματα του 2019 είναι η επιβράβευση της τήρησης με απόλυτη συνέπεια του επιχειρηματικού πλάνου που προέβλεπε δραστική μείωση λειτουργικών δαπανών χωρίς αποδυνάμωση της οργανωτικής δομής, επιλεκτική ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά, έλεγχο και μείωση των παρεχόμενων πιστώσεων και επέκταση δραστηριοτήτων στη διεθνή αγορά. Η υλοποίηση του πλάνου αυτού είχε ως επιπλέον αποτέλεσμα τη διατήρηση των μεριδίων αγοράς και την ισχυρή κερδοφορία. Η ΕΛΙΝΟΙΛ το 2019 ενίσχυσε το δίκτυο πρατηρίων της, διατήρησε την κορυφαία θέση που κατέχει στην εξυπηρέτηση της βιομηχανίας και αξιοποίησε την πολύ καλή σεζόν στον θαλάσσιο τουρισμό, χάρη στο εκτεταμένο νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων ελίν και την κατάλληλα διαμορφωμένη οργανωτική δομή της. Παράλληλα, ισχυροποίησε το πρόγραμμα πιστότητας «ελίν up επιβράβευση», με την προσθήκη φυσικής κάρτας, προσέλκυσε ένα ευρύ φάσμα νέων πελατών, ενισχύοντας την πιστότητά τους στο brand ελίν, καλύπτοντας πλέον το σύνολο του πιστού κοινού της ΕΛΙΝΟΙΛ.

ELINOIL

Επιπροσθέτως, με την προσθήκη των νέων προϊόντων ελίν «Electricon» και ελίν «Aerion», εξελίχθηκε σε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό Όμιλο, με πλήρη γκάμα ενεργειακών προϊόντων και δυνατότητα κάλυψης των αναγκών των πελατών της, έχοντας συγχρόνως μια σημαντική ευκαιρία ενδυνάμωσης των σχέσεων με τους παραδοσιακούς πελάτες της. Σε επίπεδο Ομίλου, το 2019 οι περισσότερες θυγατρικές παρουσίασαν θετική πορεία: Η ελίν Τεχνική διατηρεί την εξαιρετική ανοδική πορεία και εδραιώνει την παρουσία της σε μεγάλα έργα επιτυγχάνοντας εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα. Η ελίν Ναυτική συνεχίζει να είναι κερδοφόρος χάρη στην άρτια οργάνωση και την εκμετάλλευση των επωφελών συνεργασιών στον χώρο των ναυλώσεων, ενώ η ελίν Σταθμοί παρουσίασε μικρές ζημίες. Η συνδεδεμένη με την ΕΛΙΝΟΙΛ ελίν Verd διένυσε μια δύσκολη περίοδο, με αποτέλεσμα την αρνητική συνεισφορά της στα αποτελέσματα του Ομίλου. Το 2020 η πορεία της αγοράς είναι εξαιρετικά αβέβαιη, και θα εξαρτηθεί σχεδόν αποκλειστικά από την εξέλιξη του ιού που επηρεάζει άμεσα την συμπεριφορά του καταναλωτή. Ιδιαίτερα κρίσιμο για την αγορά καυσίμων, θα είναι το ποσοστό μείωσης της τουριστικής κίνησης, το οποίο θα επηρεάσει σημαντικά τα έσοδα του κλάδου.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ επωφελούμενη από το πλεονέκτημα της δραστηριοποίησής της, σε πολλές και διαφορετικές αγορές, και αξιοποιώντας αφενός μεν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό που έχει προγραμματίσει για το β’ εξάμηνο, αφετέρου δε τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση που έκανε το 2019 στο δίκτυό της, έχει θέσει σαν στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών της εσωτερικής αγοράς. Απώλειες που σε ένα βαθμό η ΕΛΙΝΟΙΛ θα επιδιώξει επιπλέον να αντισταθμίσει με ισχυρή κερδοφορία που θα προκύψει μετά το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Δελτίο Τύπου

Ψηφίστε το πιο όμορφο sport coupe των τελευταίων 50 ετών. Προσοχή, δεν αναζητούμε το καλύτερο αλλά το πλέον όμορφο από το 1970 μέχρι σήμερα.

Επιλογές
Ψηφοφορία

Τιμές - Τεχνικά

 

Κατηγορία άρθρου