ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 4Τ-FORUM

Ορισμός

Το 4T-Forum είναι ένα βήμα ελεύθερης, αν και όχι ανεξέλεγκτης, ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών του. Ως τέτοιο βήμα, ενθαρρύνει τη συμμετοχή, τον επoικοδομητικό διάλογο και την καλοπροαίρετη κριτική, όταν αυτά εκφράζονται με ευπρεπή και πολιτισμένο τρόπο. Η ευρύτερη θεματική στόχευση του 4Τ-Forum είναι η αυτοκίνηση και τα συναφή με αυτήν θέματα.
Το 4Τ-Forum δεν αποτελεί μέσο προσωπικής ανάδειξης, διαφήμισης ή προβολής, ούτε πεδίο προσωπικών αντιπαραθέσεων.
Το 4Τ-Forum είναι ιδιοκτησία της "Τεχνικές Εκδόσεις ΑΕ" και του περιοδικού "4 Τροχοί", που φέρουν και την τελική ευθύνη για τη λειτουργία του. Οι απόψεις που δημοσιεύονται στο 4T-Forum είναι προσωπικές και εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο τα μέλη που τις διατυπώνουν. Η "Τεχνικές Εκδόσεις ΑΕ" και το περιοδικό "4 Τροχοί" δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις απόψεις που δημοσιεύονται, ούτε για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση του 4Τ-Forum.
Πολιτική χρήσης 4Τ-Forum
Για τη συμμετοχή κάποιου ως μέλος στο 4Τ-Forum, είναι απαραίτητη η χορήγηση και η χρήση κατάλληλου ψευδώνυμου και συνθηματικού. Για τη χορήγηση ψευδώνυμου, το μέλος πρέπει:

Δεν επιτρέπεται το ίδιο φυσικό πρόσωπο να διαθέτει περισσότερα από ένα ψευδώνυμα. Σε περίπτωση που οι επόπτες διαπιστώσουν την ύπαρξη περισσότερων από ένα ψευδώνυμα σε κάποιο μέλος, τότε τα ψευδώνυμα αυτά διαγράφονται και το μέλος λαμβάνει αυστηρή προειδοποίηση. Σε περίπτωση επανάλειψης το μέλος θα διαγράφεται οριστικά
Η ομαλή λειτουργία του 4Τ-Forum επαφίεται πρώτα απ΄ όλα στο προσωπικό ήθος του κάθε μέλους, τη διάθεσή του να σεβαστεί την προσωπικότητα, την άποψη, τις πεποιθήσεις και τη διαφορετικότητα του άλλου μέλους, και τη συνειδητή αποχή του από προσωπικές αντιπαραθέσεις, ύβρεις και προσβολές.

Ειδικότερα, στο 4T-Forum δεν επιτρέπεται:

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εποπτών
Την εφαρμογή των κανόνων χρήσης του 4T-Forum επιτηρούν οι επόπτες. Οι επόπτες είναι μέλη του 4T-Forum με κάποια επιπλέον δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Ο ρόλος των εποπτών είναι κατά την απόλυτη κρίση τους η διαπίστωση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας και χρήσης του 4T-Forum και η λήψη των αντίστοιχων αποτρεπτικών και επανορθωτικών μέτρων.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας και χρήσης του 4T-Forum, οι επόπτες μπορούν, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης:

 1. Να συστήσουν στους παρεκτρεπόμενους χρήστες τη συμμόρφωση με τους κανόνες χρήσης του 4Τ-Forum, και ενδεχόμενα να επαναλάβουν τη σύστασή τους αυτή (δημόσια ή με προσωπικό μήνυμα)
 2. Να διορθώσουν μηνύματα στα σημεία όπου παραβιάζονται οι κανόνες χρήσης
 3. Να κλειδώσουν θέματα έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η δημοσίευση νέων μηνυμάτων σε αυτά
 4. Να διαγράψουν μηνύματα ή θέματα αποστέλλοντας ταυτόχρονα προσωπικό μήνυμα στο μέλος με τις κατάλληλες συστάσεις ή δημοσιεύοντας τις συστάσεις αυτές στο εν λόγω θέμα
 5. Σε περίπτωση επανειλημμένης και συστηματικής παραβίασης των κανόνων χρήσης από κάποιο χρήστη, καταρχήν να προειδοποιήσουν και στη συνέχεια να απαγορεύσουν στο χρήστη τη συμμετοχή του στο 4T-Forum
 6. Να κάνουν συνδυασμό των παραπάνω

Επίσης, οι επόπτες έχουν δικαίωμα, κατά την κρίση τους:

Υποχρεώσεις των εποπτών είναι:

 1. Η, κατά το δυνατόν, φροντίδα της εύρυθμης και σύμφωνης με τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας και χρήσης του 4T-Forum
 2. Η ισότιμη και αντικειμενική αντιμετώπιση όλων των χρηστών και θεμάτων
 3. Η παρέμβασή τους μόνο στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι επιβεβλημένο, όπως ορίστηκε παραπάνω
 4. Σε κάθε περίπτωση επέμβασής τους, η σαφής επισήμανση των επεμβάσεών τους και η αιτιολόγηση όλων των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν, όπως οι τελευταίες απορρέουν από τα δικαιώματά τους ως επόπτες
 5. Η βοήθεια νέων χρηστών
 6. Η εν γένει συμμόρφωσή τους με τον κανονισμό χρήσης, ώστε να αποτελούν παράδειγμα προς τα λοιπά μέλη