top icon
Αγώνες

Ανακοίνωση ΠΑΣΜΑ

Ανακοίνωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΠΑΣΜΑ) για την τακτική γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας στις 10-11 Δεκεμβρίου 2022.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) – 10/11 Δεκεμβρίου 2022
Ζητήματα εγκυρότητας και νομιμότητας της διαδικασίας σύγκλησης και συμμετοχής των σωματείων μελών, καθώς και της διαδικασίας συζήτησης και ψήφισης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 3 και 24 παρ. 2 του Ν.2725/1999 (οι ρυθμίσεις των οποίων κατισχύουν μάλιστα κάθε τυχόν αντίθετης καταστατικής ρύθμισης, κατά ρητή επιταγή του άρθρου 30 παρ. 1 του Ν.4726/2020), η πρόσκληση, προκειμένου για τακτική Γενική Συνέλευση, δημοσιεύεται σαράντα πέντε (45) πλήρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της, ενώ προκειμένου για έκτακτη Γενική Συνέλευση, η πρόσκληση δημοσιεύεται είκοσι πέντε (25) πλήρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της αθλητικής ένωσης / ομοσπονδίας.
Ο ανωτέρω προβλεπόμενος από τον νόμο τρόπος δημοσίευσης της πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση, είναι αποκλειστικός και όχι ενδεικτικός. Αυτό σημαίνει ότι για την εγκυρότητα της σχετικής πρόσκλησης, απαιτείται οπωσδήποτε δημοσίευσή της με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της περί ης πρόκειται κάθε φορά αθλητικής ενώσεως / ομοσπονδίας.
Στην προκειμένη περίπτωση, πληροφορούμαστε από τα μέλη του συνδέσμου μας και τα αθλητικά σωματεία στα οποία ανήκουν, ότι η πρόσκληση για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση, με ημερομηνία διεξαγωγής την 10η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00, άλλως, σε περίπτωση μη απαρτίας, την επομένη ημέρα, Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 17:00, στάλθηκε από τη Γραμματεία της Ο.Μ.Α.Ε. μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις των αθλητικών σωματείων – μελών της, την 24η Οκτωβρίου 2022, με αριθμ. πρωτ. 2118/22.
Να σημειώσουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αναρτηθεί προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος «www.omae-epa.gr» η σχετική Πρόσκληση. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η ίδια παράλειψη διαπιστώθηκε και στην περίπτωση της τελευταίας ΓΣ του Ιουνίου του 2022, που μάλιστα είχε ως κύριο θέμα την τροποποίηση του καταστατικού της Ο.Μ.Α.Ε. για την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του αθλητικού νόμου.
Πέραν λοιπόν της εγκυρότητας και της νομιμότητας της πρόσκλησης που ακολουθεί η Ο.Μ.Α.Ε. να μην την αναρτά στην ιστοδελίδα της, εμείς ρωτάμε επιπλέον:
– Με βάση ποιό εγκεκριμένο και δημοσιευμένο καταστατικό καλεί η Ο.Μ.Α.Ε. τα σωματεία σε ΓΣ;
– Έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση καταστατικού που αποφασίστηκε τον Ιούνιο του 2022;
– Έχουν ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών; Αν ναι, γιατί δεν έχει μέχρι σήμερα γνωστοποιηθεί επίσημα στα σωματεία το περιεχόμενο του νέου αυτού καταστατικού, ώστε να γνωρίζει το καθένα από αυτά, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του;
Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 3 παρ. 4 και 8 παρ. 1 του ισχύοντος από το 2010 καταστατικού της Ο.Μ.Α.Ε και με βάση όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. ΑΔΑ:ΨΕΝΛ4653Π4-Μ1Λ Διευκρινιστική – Ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε επί των άρθρων 5, 14, 22 και 24 του Ν.2527/1999 και 45 του Ν.4778/2021 (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. Παρ. 4.5 της εγκυκλίου), στις γενικές συνελεύσεις των αθλητικών ενώσεων και των αθλητικών ομοσπονδιών, έχουν δικαίωμα να παρίστανται, φυσικά ή ψηφιακά, ανάλογα με τον τρόπο διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης, λαμβάνοντας τον λόγο και συμμετέχοντας στη συζήτηση και τα σωματεία – μέλη τους που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Και τα σωματεία αυτά, δηλαδή τα έχοντα μόνον δικαίωμα λόγου, συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις με αντιπροσώπους που έχουν οριστεί νομίμως και κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 1 και 24 παρ.1 του N. 2725/1999.
Εύλογη ερώτηση: Ενημερώθηκαν – προσκαλέστηκαν τα μη έχοντα δικαίωμα ψήφου σωματεία;
Υπενθυμίζουμε ότι η μόνη προϋπόθεση που τίθεται από τον νόμο και από το καταστατικό για τη συμμετοχή των σωματείων στη Γενική Συνέλευση και στη συζήτηση επί των θεμάτων της, είναι η μη ύπαρξη οφειλών από ετήσιες συνδρομές. Ακόμη και εκείνα τα σωματεία που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση του Δεκεμβρίου, δεν παύει να διαθέτουν στο δυναμικό τους ενεργούς αθλητές, οι οποίοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν μέσω των αντιπροσώπων τους τις προτάσεις τους και να προβάλουν τα όποια αιτήματά τους επί ίσοις όροις με τους αθλητές που ανήκουν σε σωματεία με δικαίωμα ψήφου. Διαφορετική προσέγγιση, εκτός από μη νόμιμη, μπορεί να εκληφθεί ως προσπάθεια φίμωσης των αθλητών και αλλοίωσης του αποτελέσματος της ψηφοφορίας επί των θεμάτων που θα συζητηθούν.

Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
Έχοντας ως πρόσφατο και χαρακτηριστικό παράδειγμα την αποχή της μεγάλης πλειοψηφίας των αθλητών από τους αγώνες του τρέχοντος έτους, καθώς και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν τη μορφή αντίδρασης, θεωρούμε ότι κάθε διοίκηση αθλητικού σωματείου, πρέπει να καταφεύγει στη βάση, στη Γενική Συνέλευση δηλαδή των αθλητών – μελών του σωματείου και να ζητάει από τους ίδιους τους αγωνιζόμενους να καθορίσουν αυτοί ποιά θα είναι η στάση και η ψήφος του αντιπροσώπου τους στη Γενική Συνέλευση της Ο.Μ.Α.Ε., για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που εισάγεται προς συζήτηση και ψηφοφορία.
Ο αντιπρόσωπος του αθλητικού σωματείου στη ΓΣ της Ο.Μ.Α.Ε., είναι η φωνή του ίδιου του σωματείου. Δεν δικαιούται να εκφράζει με τη ψήφο του τις προσωπικές του απόψεις και προτιμήσεις. Αντίθετα, υποχρεούται να τοποθετείται και να ψηφίζει συμμορφούμενος απόλυτα με όσα η Γενική Συνέλευση του σωματείου του αποφάσισε να υποστηρίξει.
Γι’ αυτό, προτείνουμε στο εξής κάθε αντιπρόσωπος αθλητικού σωματείου να είναι εφοδιασμένος με ένα απόσπασμα πρακτικού Γενικής Συνελεύσεως του σωματείου του, που να περιλαμβάνει τις θέσεις που έχει εξουσιοδοτηθεί ο αντιπρόσωπος να εκφράσει στη ΓΣ της Ο.Μ.Α.Ε. Το απόσπασμα δε αυτό, να κατατίθεται στη γραμματεία της συνέλευσης και να καταχωρείται στα πρακτικά, ώστε να μπορεί να πιστοποιηθεί ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί κάθε θέματος είναι πραγματικά αντιπροσωπευτικό όσων θέλησαν τα σωματεία και οι αθλητές τους να ισχύσει.

Με εκτίμηση.
Η προσωρινή διοικούσα
Ιωαννίδης Γεώργιος
Κουρνιάτης Γεώργιος
Παπαγγελής Βασίλειος
Παπαστεφανάκης Δημήτριος
Σταματόπουλος Φώτης

Ακολουθήστε το 4troxoi στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα!

ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ