top icon
Επικαιρότητα

Ελαφρύνσεις αναπήρων

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  για την ατελή παράδοση (εισαγωγή) αυτοκινήτων σε ανάπηρους;  

Ανάπηροι Έλληνες πολίτες ηλικίας 4 -70 ετών, εφόσον:

α) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών. β) εμφανίζουν κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%. γ) εμφανίζουν κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων με ποσοστό  αναπηρίας συνολικά 67% από τα οποία το 40% τουλάχιστον στο ένα κάτω άκρο.                               

δ) έχουν ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%. ε) είναι νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%. στ) πάσχουν από αυτισμό που συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή  πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία. ζ) πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή συγγενή αιμορραγική διάθεση  (αιμορροφιλία) η) πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

Έλληνες ανάπηροι:

α) πολέμου αξιωματικοί και οπλίτες. β) αξιωματικοί και οπλίτες των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, άνδρες της Αγροφυλακής. γ) υπάλληλοι της τελωνειακής υπηρεσίας εντεταλμένοι στη δίωξη λαθρεμπορίου συνέπεια τραύματος, οι οποίοι κρίθηκαν ή κρίνονται ανίκανοι για ενεργό υπηρεσία, συνέπεια τραύματος ή νοσήματος εν υπηρεσία και οι οποίοι εξαιτίας αυτού λαμβάνουν σύνταξη. δ) πολίτες οι οποίοι κατέστησαν ανάπηροι από 21/4/1967 έως 23/7/1974, συνέπεια της δράσης τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος.

 Έλληνες ανάπηροι μετανάστες και εργάτες εξωτερικού, μπορούν να φέρουν ατελώς το κομιζόμενο επιβατικό τους αυτοκίνητο όταν επιστρέφουν στη χώρα για μόνιμη εγκατάσταση.

Ανάπηροι πολίτες των άλλων Κρατών -Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι εργάζονται ή έχουν εργαστεί στη χώρα μας και διαμένουν σε αυτή.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Η διαπίστωση της φύσης και των ποσοστών αναπηρίας στη δεύτερη  κατηγορία δικαιούχων γίνεται από την ΑΣΥΕ (Ανώτατη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή). Η διαπίστωση της φύσης και των ποσοστών της αναπηρίας στις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων προσώπων γίνεται ύστερα από αυτοπρόσωπη εξέταση του ενδιαφερόμενου, από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Νομαρχίας του τόπου  κατοικίας του, στην οποία πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση.

Σε περίπτωση ανήλικου ανάπηρου ή ενήλικου νοητικά καθυστερημένου από ποιόν ασκείται το δικαίωμα της ατέλειας;

Στους ανήλικους ανάπηρους των παραπάνω κατηγοριών από 4-18 ετών το δικαίωμα ατέλειας παραχωρείται σε αυτόν που ασκεί τη γονική μέριμνα ή έχει την επιτροπεία και στους ενήλικους νοητικά καθυστερημένους από πρόσωπο που με οριστική δικαστική απόφαση έχει οριστεί επίτροπος (ή δικαστικός αντιλήπτορας) αυτού.

Τι έκταση καλύπτει η ατέλεια και ποιος πρέπει να είναι ο κυλινδρισμός και ο τύπος του αυτοκινήτου που εισάγεται ατελώς από αναπήρους;

Η ατέλεια που παρέχεται καλύπτει το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας (η απαλλαγή για τα τέλη κυκλοφορίας δεν ισχύει όταν οι δικαιούχοι παραλαμβάνουν αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού από του δικαιούμενου με την καταβολή του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης ή όταν παραλαμβάνεται από έλληνες μετοικούντες) Ο Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή καθώς και ο εισαγωγικός δασμός (σε περίπτωση εισαγωγής του αυτοκινήτου από χώρα εκτός ΕΟΚ) καταβάλλονται κανονικά. Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κ.εκ. Κατ’ εξαίρεση οι άνω των 18 ετών ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100% δικαιούνται μέχρι 2.000 κ.εκ. Υπάρχει δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους ταξινόμησης (30% για τα πάνω από 1650 κ.εκ. και μέχρι 2000 κ.εκ. και 58% για τα πάνω από 2.000 κ.εκ.). To αυτοκίνητο πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για να χορηγηθεί ατέλεια.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης οδήγησης αναπηρικού αυτοκινήτου από άλλο πλην του δικαιούχου προσώπου;

Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο μπορεί, για καλύτερη εξυπηρέτηση του ανάπηρου, να οδηγείται και από άλλα πρόσωπα ( ένα ή δύο) με την υποχρέωση να επιβαίνει ο ανάπηρος, ύστερα από άδεια της τελωνειακής αρχής, η οποία χορηγείται κατόπιν αιτήσεώς του, στην οποία θα δηλώνει τα πρόσωπα που επιθυμεί να το οδηγούν και τα οποία δεν πρέπει να διαμένουν μακριά από την κατοικία του.

Τι κυρώσεις επιβάλλονται σε περίπτωση που το αυτοκίνητο οδηγείται από τους οριζόμενους οδηγούς χωρίς να επιβαίνει ο ανάπηρος;

Η οδήγηση του αυτοκινήτου χωρίς να επιβαίνει σε αυτό ο ανάπηρος αποτελεί απλή τελωνειακή παράβαση, η οποία συνεπάγεται την επιβολή προστίμου 294 ευρώ. Το παραπάνω πρόστιμο δεν επιβάλλεται, εφόσον η οδήγηση του αυτοκινήτου γίνεται μέσα στα όρια του νομού της μόνιμης κατοικίας του ανάπηρου. Εφόσον γίνεται εκτός των ορίων του νομού, πρέπει να αποδεικνύεται ότι οφείλεται σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιστάσεις ή έγινε αποκλειστικά  και μόνο για λόγους εξυπηρέτησης των άμεσων αναγκών του αναπήρου. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο διατίθεται σε άλλες χρήσεις επιβάλλονται κυρώσεις όπως άρση της ατέλειας, λαθρεμπορία κ.ά.

Ποια είναι η διαδικασία αποδέσμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων από το καθεστώς της ατέλειας και παραλαβής άλλου ατελώς;

Το αυτοκίνητο μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς την καταβολή του τέλους ταξινόμησης μετά την πάροδο πέντε (5) χρόνων από την ημερομηνία παραλαβής του, μετά από έγκριση της Δ/νσης Τελωνείων Αττικής (πλ. Αγ.Νικολάου –Πειραιάς –τηλ. 210.45.11.288), ύστερα από σχετική αίτηση που θα κατατεθεί σε αυτή από τους ενδιαφερόμενους ανάπηρους πολίτες. Στην περίπτωση αυτή ο ανάπηρος δεν μπορεί να εισάγει άλλο αυτοκίνητο ατελώς. Αν η μεταβίβαση ή η αλλαγή χρήσης του αυτοκινήτου γίνει μετά την πάροδο 10 ετών από την ατελή παραλαβή του, ο ανάπηρος έχει το δικαίωμα εφόσον φυσικά πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις να παραλάβει και άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις ίδιες διατάξεις.

Ποιά είναι η διαδικασία μεταβίβασης αναπηρικού αυτοκινήτου που περιέρχεται στους κληρονόμους λόγω θανάτου του ανάπηρου; 

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί με βάση τις διατάξεις ατέλειας που ισχύουν για τους ανάπηρους πολίτες και συνεπεία θανάτου αυτών περιέρχονται στους κληρονόμους των ανωτέρω προσώπων, οι κληρονόμοι πρέπει εντός εξαμήνου να προβαίνουν στην τελωνειακή τακτοποίησή τους. Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλονται σε τόσα δέκατα του 100% του τέλους ταξινόμησης όσα είναι και τα εξάμηνα που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος, του κλάσματος του εξαμήνου θεωρουμένου ως ολόκληρο εξάμηνο. Το τέλος ταξινόμησης θα υπολογίζεται με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες συντελεστές. Μετά την 5ετία δεν οφείλεται τέλος ταξινόμησης.

Ποιά είναι η διαδικασία μεταβίβασης αναπηρικού αυτοκινήτου σε περίπτωση που ζητείται η αποδέσμευσή του από τους ίδιους τους ανάπηρους;

Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί ατελώς με τις διατάξεις των αναπήρων και ζητείται η αποδέσμευσή τους από το καθεστώς της ατέλειας από τους ίδιους τους δικαιούχους μετά την παρέλευση πενταετίας και μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από τον τελωνισμό τους υποβάλλονται στο 30% του τέλους ταξινόμησης, το οποίο θα υπολογίζεται με βάση τους εκάστοτε συντελεστές. Μετά την παρέλευση της δεκαετίας δεν οφείλεται τέλος ταξινόμησης.

Ποιοι είναι οι τρόποι αποδέσμευσης ενός αναπηρικού αυτοκινήτου;

Ένα αναπηρικό αυτοκίνητο μπορεί να αποδεσμευτεί: α) με την καταβολή των αναλογούντων δασμών και λοιπών φόρων. β) με τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου σε άλλο ανάπηρο δικαιούχο ατέλειας και γ) με την εγκατάλειψη στον ΟΔΔΥ.

Ποιοί ανάπηροι δικαιούνται ατελώς καύσιμα και σε ποιά ποσότητα;

Το επίδομα βενζίνης εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και χορηγείται σε άτομα με πλήρη παράλυση των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης του αναπηρικού αυτοκινήτου μετά το όριο της ηλικίας των 70 ετών;

Οι δικαιούχοι ανάπηροι πολίτες, που έχουν παραλάβει ήδη επιβατικό αυτοκίνητο με τις ισχύουσες γι’ αυτούς διατάξεις ατέλειας ,θα μπορούν να το αντικαταστήσουν με τις ίδιες διατάξεις, λόγω παλαιότητας ή καταστροφής ή για άλλους -εκτός της κλοπής- λόγους, έστω και μετά τη συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας τους, με την τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων.

Ακολουθήστε το 4troxoi στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα!

ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ