top icon
Επικαιρότητα

Το «Πράσινο Ταμείο» καλεί τους μικρούς Δήμους για ένταξη στα «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων»

Το Πράσινο Ταμείο προχώρησε με πρωτοβουλία του στη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» από τους Δήμους.

H δράση ανήκει στον Άξονα Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 με σκοπό την ενίσχυση των Δήμων στην κατάρτιση ολοκληρωμένων Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) ώστε να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ηλεκτροκίνησης.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι όλοι οι μικροί ηπειρωτικοί, ορεινοί και νησιωτικοί Δήμοι, οι, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Επιπλέον, σύμφωνα με απόφαση του Πράσινου Ταμείου, δυνητικοί δικαιούχοι είναι και όσοι Δήμοι δεν υπέβαλλαν πρόταση στην υπ’ αριθμό 7970/16-11-2020 πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», καθώς και όσοι ενταγμένοι Δήμοι της Α’ πρόσκλησης αιτήθηκαν από 1-10-2021 έως 10-10-2021 να συμπεριληφθούν στη Β’ πρόσκληση.

Oι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής προς ένταξη ήδη συμβασιοποιημένων υπηρεσιών ή υπηρεσιών των οποίων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης και καλύπτουν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας που αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.

Οι προϋποθέσεις είναι:
α) η υπογραφή της σύμβασης ή η ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης να έχει γίνει εντός του έτους 2021 και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης για τη μη άσκηση προσφυγών ή ενδίκων μέσων στα διάφορα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης και της απόφασης κατακύρωσης

β) να υπάρχει και να βεβαιώνεται η ομαλή εξέλιξή τους μέσω σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία του εκάστοτε δικαιούχου και

γ) να μην αποτελούν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης.

Αναφορικά με την πληρωμή της υπηρεσίας και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τις γενικές υπηρεσίες, ο δικαιούχος θα υποβάλλει στο Πράσινο Ταμείο πλήρη σειρά δικαιολογητικών, όπως αυτά αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος. Η πληρωμή από το Πράσινο Ταμείο θα γίνεται άπαξ με ένα παραστατικό, μετά την έγκριση του Σ.Φ.Η.Ο. από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή -εφόσον αυτή δεν υπάρχει- από το Δημοτικό Συμβούλιο του εκάστοτε Δήμου και μετά την κατάθεση του συνόλου των δικαιολογητικών προς το Πράσινο Ταμείο.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που σύνδεσμος δύο ή περισσοτέρων Ο.Τ.Α. αποτελούν τον Φορέα Εκπόνησης του ΣΦΗΟ ή Φορέας Εκπόνησης είναι η Π.Ε.Δ. ή περισσότεροι Ο.Τ.Α. από κοινού βάσει προγραμματικής σύμβασης, απαιτείται έκδοση απόφασης από όλες τις συναρμόδιες Επιτροπές Ποιότητας Ζωής ή -για όσες από αυτές δεν υπάρχουν- από τα αντίστοιχα Δημοτικά Συμβούλια των συνεργαζόμενων Δήμων.

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα Πρόσκληση προεκτιμάται σε 3.000.000 ευρώ για το έτος 2021.

Οι προθεσμίες και πώς θα υποβληθούν οι αιτήσεις
Καταρχάς, αναφέρεται ότι για κάθε Δήμο υπάρχει ο περιορισμός της υποβολής μιας μόνο πρότασης για τα διοικητικά του όρια είτε οι προτάσεις υποβληθούν από το Δήμο είτε από αρμόδιο Σύνδεσμο ΟΤΑ είτε από Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Στην περίπτωση υποβολής πρότασης από Σύνδεσμο Δήμων ή Περιφερειακή Ένωση Δήμων το ανώτατο συνολικό ποσό χρηματοδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που δικαιούται κάθε επιμέρους Δήμος μεμονωμένα.

Στην περίπτωση που ορίζεται ως φορέας εκπόνησης Π.Ε.Δ., απαιτείται να γίνει προγραμματική σύμβαση μεταξύ των δικαιούχων ΟΤΑ και της ΠΕΔ. H πρόσκληση θα ανοίξει την Δευτέρα 11 η Οκτωβρίου 2021 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η Παρασκευή 22η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου. Σε ό,τι αφορά την υποβολή, ο Δικαιούχος θα κάνει χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων του Πράσινου Ταμείου, χρησιμοποιώντας του κωδικούς που ήδη διαθέτει. Μάλιστα, εντός του χρονικού διαστήματος της υποβολής προτάσεων, ο Δικαιούχος θα μπορεί να συμπληρώνει σταδιακά την πρότασή του και να την αποθηκεύει προσωρινά μέχρι την οριστική υποβολή. Υπογραμμίζεται ότι η οριστική υποβολή της γίνεται άπαξ και θα λαμβάνει αυτόματα Αριθμό Πρωτοκόλλου από το Πράσινο Ταμείο.

Μετά την «Οριστική Υποβολή» της πρότασης, είναι δυνατή η εκτύπωση της φόρμας με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου και τα στοιχεία της αίτησης μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας του Πράσινου Ταμείου.

Διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης
Οι υποβαλλόμενες προτάσεις εξετάζονται άμεσα σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης, όπως αυτά προβλέπονται στον σχετικό Οδηγό (ενότητα 5). Κάθε πρόταση που υποβάλλεται, αξιολογείται άμεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η προθεσμία υποβολής. Εφόσον πληρούν το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης επί ποινή αποκλεισμού τα έργα εντάσσονται, βάσει του προϋπολογισμού τους. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου για την ένταξη της συγκεκριμένης πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του Χ.Π.. «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021». Σημειώνεται ότι η απόφαση ένταξης της υπηρεσίας εκδίδεται με βάση τον προϋπολογισμό του, λαμβάνοντας υπόψη το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου.

Ενστάσεις
Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να ασκήσουν αίτηση θεραπείας (ένσταση) σχετικά με την απόφαση ένταξης στο Δ.Σ του Π.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2690/1999 ενώπιον του Πράσινου Ταμείου. Η εν λόγω αίτηση θεραπείας υποβάλλεται ηλεκτρονικά άπαξ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου σχετικά με την μη ένταξη του προτεινόμενου έργου. Το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου αποφαίνεται επί των αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων) μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την υποβολή τους.

Προκειμένου το Πράσινο Ταμείο να προχωρήσει σε ένταξη, οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τα εξής κριτήρια επί ποινή αποκλεισμού:

α) Πληρότητα πρότασης (μέσω της Αίτησης Υποβολής).
β) Επιλεξιμότητα-Συμβατότητα με την υπό αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09- 2020 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» με βάση την οποία ορίστηκαν οι τεχνικές οδηγίες των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

Τέλος, για να θεωρηθεί μία πρόταση πλήρης και να ενταχθεί θα πρέπει να πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια στο σύνολό τους. Τα κριτήρια αξιολόγησης και ο τρόπος ικανοποίησης αυτών καταγράφονται και στον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος

Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί το σύνολο των αναφερομένων στο εδάφιο 10 «Υποχρεώσεις των χρηματοδοτούμενων φορέων» του Οδηγού Διαχείρισης του Χ.Π. Κάθε Δικαιούχος υποχρεούται να προχωρήσει σε δημοσίευση της Διακήρυξης (σε περίπτωση διαγωνισμού) ή της Πρόσκλησης (σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), έως 31/03/2022. Σε αντίθετη περίπτωση, η υπηρεσία θα απεντάσσεται μετά από απόφαση ΔΣ του Πράσινου Ταμείου. Δελτίο Τύπου

Ακολουθήστε το 4troxoi στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα!

ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ