Εαρινό Ράλλυ (Κύπελο Χώματος)

Εαρινό Ράλλυ (Κύπελο Χώματος)